USDA:截至7月30日当周美国糙米出口销售报告

原标题:USDA:截至7月30日当周美国糙米出口销售报告

  以下为美国农业部(USDA)截至7月30日当周美国糙米出口销售报告。

单位:千吨

                  本年度净销售   下年度净销售  出口

海地               1.9                         30.3

加拿大             0.9            0.6          1.9

阿拉伯             *                           0.8

巴哈马             *              *            *

利比里亚           -0.3                        

日本               2.0                         13.7

墨西哥             1.5                         1.3

中国台湾           0.5                         

新西兰             0.1                         0.2

荷兰               0.1                         

俄罗斯             0.1                         

新加坡             0.1                         

澳大利亚           *                           

以色列             *                           0.2

帕劳共和国         *                           

挪威               *                           

荷属安的列斯盾     *                           

关岛               *                           *

约旦                                           0.5

中国香港                                       0.1

萨摩亚群岛                                     *

北马里亚纳群岛                                 *

法国                                           *

特立尼达和多巴哥                               *

合计               2.6            5.2          49.1

(单位千吨,*代表数值小于0.05)